Các lớp cờ vây của Dango


Các lớp cờ vây mở hàng tháng dành cho mọi trình độ ở HCM và HN.

Lớp nhập môn

Dành cho các bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc luật nhưng chưa vận dụng được vào trận đấu.

  • Mục tiêu: Đạt trình độ 22-kyu
  • Thời lượng: 6 buổi. 2h/buổi

Lớp thực chiến cơ bản

Học thêm về những kỹ năng khai cuộc, chiến đấu và thu quan. Tham khảo kỳ phổ để chơi hoàn thiện trên bàn 19×19

  • Mục tiêu: Đạt trình độ 18-kyu
  • Thời lượng: 12 buổi. 2h/buổi

Lớp sơ cấp

Bài bản về khai cuộc, bắt đầu học về các chiến thuật cao hơn như định thức, tesuji, tenuki, sabaki, shape, aji,… 

  • Mục tiêu: Đạt trình độ 12-kyu
  • Thời lượng: 24 buổi. 2h/buổi