Các lớp học cờ vây của Dango


Các lớp cờ vây mở hàng tháng dành cho mọi trình độ ở TP. HCM

Lớp nhập môn


Học và thực hành các khái niệm cờ vây cơ bản và chơi hoàn thiện trên bàn 9×9.

  • Đối tượng: Chưa biết luật cờ vây.
  • Mục tiêu: Biết cách chơi cơ bản.
  • Thông tin & đăng ký

Lớp sơ cấp


Thực hành chơi cờ và review kỳ phổ 19×19 để cải thiện kỹ năng khai cuộc, hình cờ và thu quan.

  • Đối tượng: Biết luật cờ vây cơ bản.
  • Mục tiêu: Đạt trình độ 12 kyu
  • Thông tin & đăng ký

Lớp nâng cao


Bài bản về khai cuộc, các chiến thuật cao hơn như định thức, tesuji, tenuki, sabaki, shape, aji,…

  • Đối tượng: Từ 12 kyu trở lên.
  • Mục tiêu:  Đạt trình độ 5 kyu – 1 dan
  • Coming soon