Category: Train like a pro – Thu quan

Thu quan 1

Bài tập thu quan trình độ sơ cấp. Mỗi bài gồm 4 nước thu quan cần thiết, nhưng nước nào là nước lớn nhất? Hãy suy nghĩ về tiên thủ và số quân ăn khi đánh giá nước đi nhé. Bạn có thể đọc chi tiết về cách tính thu quan ở bài này. 20 …

Read more

Thu quan 2

Bài tập thu quan trình độ sơ cấp. Mỗi bài gồm 4 nước thu quan cần thiết, nhưng nước nào là nước lớn nhất? Hãy suy nghĩ về tiên thủ và số quân ăn khi đánh giá nước đi nhé. Bạn có thể đọc chi tiết về cách tính thu quan ở bài này. 20 …

Read more

Thu quan 3

Bài tập thu quan trình độ sơ cấp. Mỗi bài gồm 4 nước thu quan cần thiết, nhưng nước nào là nước lớn nhất? Hãy suy nghĩ về tiên thủ và số quân ăn khi đánh giá nước đi nhé. Bạn có thể đọc chi tiết về cách tính thu quan ở bài này. 20 …

Read more