Category: Lee Changho Tesuji – Quyển 3

LCH – Nối quân

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 3 tập trung các bài tập xử lý khéo léo. Đen đi trước để nối quân trong tất cả các bài dưới.

Read more

LCH – Chia cắt 1

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 3 tập trung các bài tập xử lý khéo léo. Đen sử dụng kỹ thuật chia cắt để đạt được kết quả tốt nhất trong các bài dưới.

Read more

LCH – Chia cắt 2

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 3 tập trung các bài tập xử lý khéo léo. Đen sử dụng kỹ thuật chia cắt để đạt được kết quả tốt nhất trong các bài dưới.

Read more

LCH – Ổn định hình cờ

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 3 tập trung các bài tập xử lý khéo léo. Đen tìm cách làm ổn định hình cờ

Read more

LCH – Thu quan

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 3 tập trung các bài tập xử lý khéo léo. Đen tìm cách thu quan tốt nhất.

Read more