Category: Lee Changho Tesuji – Quyển 2

LCH – Xiết khí 1

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 2 tập trung các bài tập kỹ thuật xiết khí để ăn quân và nối cắt. Đen đi trước trong tất cả các bài.

Read more

LCH – Xiết khí 2

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 2 tập trung các bài tập kỹ thuật xiết khí để ăn quân và nối cắt. Đen đi trước trong tất cả các bài.

Read more

LCH – Xiết khí 3

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 2 tập trung các bài tập kỹ thuật xiết khí để ăn quân và nối cắt. Đen đi trước trong tất cả các bài.

Read more

LCH – Nối và cắt 1

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 2 tập trung các bài tập kỹ thuật xiết khí để ăn quân, nối và cắt. Đen đi trước trong tất cả các bài.

Read more

LCH – Nối và cắt 2

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 2 tập trung các bài tập kỹ thuật xiết khí để ăn quân, nối và cắt. Đen đi trước trong tất cả các bài.

Read more