Category: 360 bài tập sống chết

360 bài tập sống chết trình độ sơ cấp

Sống chết 1

Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống hoặc giết quân đối phương khi đã bị bao vây.

Read more

Sống chết 7

Đen đi ở tất cả các bài, giết quân hoặc tạo sống. Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên Dango: Xem tất cả các bài tập trong Kho bài tập cờ vây. …

Read more

Sống chết 8

Đen đi ở tất cả các bài, giết quân hoặc tạo sống. Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên Dango: Xem tất cả các bài tập trong Kho bài tập cờ vây. …

Read more

Sống chết 9

Đen đi ở tất cả các bài, giết quân hoặc tạo sống. Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên Dango: Xem tất cả các bài tập trong Kho bài tập cờ vây. …

Read more

Sống chết 10

Đen đi ở tất cả các bài, giết quân hoặc tạo sống. Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên Dango: Xem tất cả các bài tập trong Kho bài tập cờ vây. …

Read more