Category: 150 bài tạo sống

Tạo sống 4

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây. Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị bao vây.

Read more

Tạo sống 5

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây. Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị bao vây.

Read more