Category: 100 bài tập cho người mới LV3

100 bài tập cho người mới học cờ vây 3

Quan sát ăn quân 2

Trong các bài dưới, Đen đang vây bắt hai nhóm trắng, trong đó có một nhóm đã chết hoặc có giá trị nhỏ, không cần thiết phải đi ăn liền. Hãy tìm nhóm quan trọng hơn để ăn.  

Read more

Khai thác điểm yếu 1

Khi hai bên xáp lá cá, xiết khí lẫn nhau, khí của các đám quân dễ bị lấp gần hết. Khi đó, hình cờ của một bên sẽ có điểm yếu để đối phương khai thác bắt và ăn quân. Lúc này, ta cần bắt một bên, sau đó lấy đà ăn bên còn lại. …

Read more

Nối quân 2

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more