Tạo sống 5

Số lượng:

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây.

Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị bao vây.