Sống chết 1

Số lượng:

Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống hoặc giết quân đối phương khi đã bị bao vây.