Sống chết 6

Số lượng:

Đen đi ở tất cả các bài, giết quân hoặc tạo sống.