Quan sát ăn quân 2

Số lượng:

Trong các bài dưới, Đen đang vây bắt hai nhóm trắng, trong đó có một nhóm đã chết hoặc có giá trị nhỏ, không cần thiết phải đi ăn liền. Hãy tìm nhóm quan trọng hơn để ăn.