Quan sát ăn quân 1

Số lượng:

Trong các bài dưới, Đen đang vây bắt hai nhóm trắng, trong đó có một nhóm đã chết, không cần thiết phải đi ăn quân. Hãy tìm nhóm quan trọng hơn để ăn.