Tạo sống 2

Số lượng:

Các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị đối phương bao vây hết xung quanh.