Đã sống hay chưa 2

Số lượng:

Đám đen đã bị Trắng bao vây, vấn đề là nó cần đi tạo sống không hay có thể thoát tiên? Please enable JavaScript to view this game.


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: