Đã sống hay chưa 1

Số lượng:

Đám đen đã bị Trắng bao vây, vấn đề là nó cần đi tạo sống không hay có thể thoát tiên?