Giết quân 2

Số lượng:

Đen đi phá mắt để giết nhóm quân trắng đã bị bao vây.