Đánh bắt 1

Số lượng:

Đánh bắt là nước đi “bắt” đối thủ phải cứu quân vì nó chỉ cần một khí.

Đây là kỹ thuật thường dùng khi ta muốn đẩy quân đối thủ vào đường cùng (thường là biên bàn cờ hoặc quân mình) để vây bắt.