Cứu quân

Số lượng:

Bài tập dưới đây là những ví dụ đơn giản về việc cứu quân. Có 2 cách thường gặp: nối dài quân mình hoặc ăn quân đối phương để tự tăng khí.