Đã chết hay chưa 1

Số lượng:

Đám trắng đã bị Đen bao vây, vấn đề là Đen cần đi giết không? Hay có thể thoát tiên vì trắng đã chết.