LCH – Xiết khí 2

Số lượng:

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển.

Quyển 2 tập trung các bài tập kỹ thuật xiết khí để ăn quân và nối cắt. Đen đi trước trong tất cả các bài.