LCH – Nối quân

Số lượng:

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển.

Quyển 3 tập trung các bài tập xử lý khéo léo.

Đen đi trước để nối quân trong tất cả các bài dưới.