Sống chết 10

Số lượng:

Đen đi ở tất cả các bài, giết quân hoặc tạo sống.