Tạo sống 3

Số lượng:

Đen đã bị đối phương bao vây hết xung quanh. Đi đâu để tạo sống?