Bài tập sơ cấp – Tạo sống [1] – 50 bài

Bài tập tạo sống cho quân Đen,  dành cho trình độ sơ cấp (15k-7k). Để giải được những bài tập này, các bạn cần phải có những kiến thức về hình sống chết cơ bản như đao năm hoặc điểm hết khí, phá mắt giả,…

50 bài tập

Đen đi trong tất cả các bài

  Dùng phím qua trái và qua phải để di chuyển giữa các thế cờ.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *