Bài tập nhập môn – Đánh bắt [2] – 47 bài

Atari hay còn được gọi là dọa bắt (Tiếng Việt) là một kĩ thuật cơ bản của cờ vây, nó có thể giúp ta trực tiếp ăn quân đối phương trong một số trường hợp.

Tiếp tục với series bài tập đánh bắt thì dưới đây là 47 bài tập tiếp theo.

47 bài tập Atari

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *