Bài tập nhập môn – Đánh bắt [1] – 38 bài

Atari hay còn được gọi là dọa bắt (Tiếng Việt) là một kĩ thuật cơ bản của cờ vây, nó có thể giúp ta trực tiếp ăn quân đối phương trong một số trường hợp.

Dưới đây là một số bài tập ăn quân nhập môn với nước Atari đúng.

38 bài tập Atari

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *