Bài tập nhập môn – Ăn quân [1] – 36 bài

Bài tập dưới đây là những ví dụ đơn giản về việc bắt quân nhằm cứu quân của mình khỏi nguy hiểm.

36 bài tập Capturing

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *