Trung cấp

Bài tập trình độ từ 5 kyu đến 3d

Train like a pro – Thu quan
Số lượng: 60 bài
Độ khó: 10k – 1d