Author: Nhật Lâm

Bài tập nhập môn – Đòn gông [1] – 35 bài

Net hay còn được gọi là đòn gông (Tiếng Việt) là một kĩ thuật cơ bản của cờ vây, nó có thể giúp ta bắt quân trực tiếp.

Dưới đây là 35 bài tập sử dụng đòn gông cơ bản.

47 bài tập gông

 

 

 

Bài tập nhập môn – Đánh bắt [2] – 47 bài

Atari hay còn được gọi là dọa bắt (Tiếng Việt) là một kĩ thuật cơ bản của cờ vây, nó có thể giúp ta trực tiếp ăn quân đối phương trong một số trường hợp.

Tiếp tục với series bài tập đánh bắt thì dưới đây là 47 bài tập tiếp theo.

47 bài tập Atari

 

 

 

Bài tập nhập môn – Ăn quân [1] – 36 bài

Bài tập dưới đây là những ví dụ đơn giản về việc bắt quân nhằm cứu quân của mình khỏi nguy hiểm.

36 bài tập Capturing

 

 

 

Bài tập nhập môn – Đánh bắt [1] – 38 bài

Atari hay còn được gọi là dọa bắt (Tiếng Việt) là một kĩ thuật cơ bản của cờ vây, nó có thể giúp ta trực tiếp ăn quân đối phương trong một số trường hợp.

Dưới đây là một số bài tập ăn quân nhập môn với nước Atari đúng.

38 bài tập Atari